Informació legal

cbcardedeu.org i cbcardedeu.info pertanyen al Club Bàsquet Cardedeu, podeu sol•licitar les dades corresponents a l’entitat fent-nos arribar un missatge mitjançant el formulari d’aquesta Web.

La informació oferta a www.cbcardedeu.org, texts i imatges, és merament informativa, en cap cas té valor contractual. Club Bàsquet Cardedeu es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar contingut sense avis previ.

Les dades personals enviades pels Usuaris, via formulari, son confidencials i mai seran desats, venuts ni cedits a tercers. La seguretat de les dades és molt important per a nosaltres, però, malgrat fer tot el possible per a protegir-los, no podem garantir totalment la protecció en el moment de la transmissió.

Propietat Intelectual

Els text, elements gràfics i fotografies que apareixen en aquesta Web, així com la seva presentació, disseny i muntatge, son titularitat exclusiva del Club Bàsquet Cardedeu, o posseeixen els drets i autoritzacions necessàries per a la seva publicació online. En aquest sentit, es constitueixen com obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel•lectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d’abril, pel que se aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual i la Ley 5/1998, de 6 de març, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos, resultant d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest tema.

Els Usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts d’aquesta Web amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de copies de seguretat o a la impressió sobre paper per us privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut d’aquesta Web o d’alguns dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports analògics, amb una finalitat comercial dirigida al públic o per a una utilització mes enllà de les mencionades, tot i citant la font, sempre que no es tingui possessió d’una autorització expressa i per escrit del Club Bàsquet Cardedeu. El incompliment facultarà a Club Bàsquet Cardedeu per a interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

  • La presentació d’una pàgina d’aquesta Web en el marc d’una altra pàgina Web si no té el consentiment per escrit del Club Bàsquet Cardedeu.
  • La inserció d’una imatge difosa en aquesta Web en una pàgina o base de dades que no pertany a Club Bàsquet Cardedeu, mitjançant la tècnica “in line linking” si no té l’expressa autorització del Club Bàsquet Cardedeu.
  • L’extracció i us d’elements d’aquesta Web causant o no perjudici qualsevol al Club Bàsquet Cardedeu, conforme a les disposicions de el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d’abril, pel que se aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de març, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos.

Club Bàsquet Cardedeu haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext en una altra Web o qualsevol altra pàgina interna d’aquesta, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa o sota les adreces electròniques pròpies del Club Bàsquet Cardedeu.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats al Club Bàsquet Cardedeu.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i fotografies que apareixen en aquest Web, son propietat del Club Bàsquet Cardedeu o disposa, prèvia autorització, del dret d’us sobre elles i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.